Risicomanagement

In 2015 heeft AVROTROS het risicomanagement verder geprofessionaliseerd. Op basis van de strategische risico’s zijn de operationele risico’s geïdentificeerd. De uitkomst is een set van de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen. Deze zijn onderdeel geworden van de Planning & Control-cyclus en worden periodiek gerapporteerd. Het gehele proces van opzet, bestaan en werking is hiermee doorlopen.

Sturen op beheerste en integere bedrijfsvoering

Het risicomanagementsysteem zoals dat in 2015 verder vorm heeft gekregen, omvat allereerst een strategie voor risicomanagement. Daarnaast zijn er schriftelijk beleidslijnen vastgesteld voor het gehele proces alsook het besluitvormingsproces. De rapportageprocedures en -processen garanderen tijdige informatie over materiële risico’s van AVROTROS en zorgen ervoor dat de effectiviteit van het systeem voor risicobeheer actief wordt gevolgd en geanalyseerd. Ook is in 2015 een risicomanager benoemd die als kerntaak heeft het beleid met betrekking tot risicomanagement uit te voeren, het opgestelde systeem te bewaken, de beheersmaatregelen te monitoren en de rapportage over de geïdentificeerde risico’s uit te voeren.

Risicobereidheid

De risicobereidheid van AVROTROS is laag. De mate waarin AVROTROS bereid is risico’s te lopen bij het nastreven van haar doelstellingen is bepaald door de risicobereidsheidsprincipes die de Directie heeft vastgesteld en die zijn geaccordeerd door de Raad van Toezicht. De risicobereidheid op het gebied van Compliance is nul. Op het gebied van Strategie, Operatie en Financiën is deze iets hoger.

Risicobeheersing belangrijk voor langetermijnwaarde

Strategische risico’s

De directie en haar Raad van Toezicht realiseren zich dat zij een bijzondere verantwoordelijkheid hebben om de toegevoegde waarde van AVROTROS te beschermen, omdat de omroep publiek geld ontvangt om zijn taken uit te oefenen. Het is de verantwoordelijkheid van AVROTROS om de aan deze omroep opgedragen taken aantoonbaar doelmatig, rechtmatig en beheerst uit te voeren.

De directie van AVROTROS identificeerde de volgende strategische risico’s:

  • AVROTROS verliest haar positie binnen het publieke bestel;
  • De positie in het publieke bestel van AVROTROS verslechtert ten opzichte van huidige concessieperiode door groeiende bestelmacht van NPO;
  • Verstoorde relatie door duaal karakter van de omroep met als gevolg dat de identiteit van de omroep onherkenbaar is voor zijn leden en/of publiek;
  • Aantasting van het eigen vermogen waardoor de continuïteit in het geding komt;
  • Niet voldoen aan wetgeving en in- en externe regelgeving;
  • Onvoldoende borging van de cultuur binnen de organisatie;
  • AVROTROS is of wordt gezien als een slechte werkgever zowel vanuit een sociaal-maatschappelijk perspectief als vanuit arbeidsmarkt en communicatie;
  • Verslechtering van de relatie tussen leden en AVROTROS.
Download pdf