Directieverslag

Hoofdlijnen ontwikkelingen
AVROTROS had voor 2015 ambities op het gebied van de programmering, het werkgeverschap, de reputatie van de omroep, de financiën en de afronding van de fusie. Deze zijn grotendeels gerealiseerd. De programmering heeft zich positief ontwikkeld in kwaliteit en in aantrekkelijkheid voor publiek. De inkomsten t.b.v. het media-aanbod zijn weliswaar lager dan vorig jaar door bezuinigingen en door het wegvallen van programmering waarvoor in 2015 nog geen opvolging werd gevonden. Dit laatste zal door de kwaliteitsimpuls in 2016 echter meer dan gecompenseerd worden. In 2015 is verder geïnvesteerd in het verbeteren van onze positie als werkgever. Belangrijk daarin zijn de uitkomsten van het in 2015 gehouden belevingsonderzoek onder medewerkers. Hieruit bleek dat de medewerkersbeleving hoog is (boven het gemiddelde van 100+-bedrijven in Nederland) en tegelijk biedt het ons handvatten voor verdere verbetering. In 2015 is ook geïnvesteerd in de verdere verbetering van de reputatie van de omroep. Dit is gebeurd door nog meer dan voorheen te investeren in de relatie met onze belangrijkste stakeholders. Deze ervaren de relatie overwegend als zeer goed. Ten aanzien van de fusie wordt geconstateerd dat deze volledig is gerealiseerd en als afgerond kan worden beschouwd.

Naast het realiseren van bovengenoemde ambities is in 2015 ook geïnvesteerd in het verder professionaliseren van het risicomanagement. Hierin is een grote stap voorwaarts gezet zoals ook in de aparte paragraaf hierover in het jaarverslag wordt vermeld. Daarnaast zijn in 2015 stappen gezet om nieuwe ambities te formuleren op het gebied van innovatie en duurzaamheid.

Financiële gang van zaken
Het exploitatiesaldo over 2015 is negatief en bedraagt -/- € 1,7 miljoen. Dit is volledig het gevolg van een bijzondere waardevermindering van het AKN-pand (ad € 4,6 miljoen). Deze waardevermindering werd verwacht. Exclusief de waardevermindering is over 2015 een duidelijk positieve exploitatie ad € 2,9 miljoen gerealiseerd.

Sturen op continuïteit en kwaliteit

De inkomsten zijn in 2015 lager dan in het jaar daarvoor. Dit is voor een belangrijk deel het gevolg van de bezuinigingen op televisie- en organisatiekosten. Daarnaast zijn de inkomsten lager door het wegvallen van televisieprogrammering waarvoor nog geen vervanging is gerealiseerd (o.a. Vermist). Door een goede beheersing van de kosten en een duidelijk betere opbrengst van de financiële baten (vooral het gerealiseerde beleggingsresultaat) kan het effect van de afboeking op het AKN-pand grotendeels worden opgevangen.

AVROTROS was eind 2013 van oordeel dat er sprake was van een waardevermindering van het pand, maar dat het financieel handboek voor de landelijke publieke media-instellingen geen mogelijkheden bood voor een afwaardering. In 2015 is het handboek herzien. AVROTROS waardeert het pand daarom af met € 4.587.000,- waardoor de waardering in lijn is met de waardering door KRO en NCRV (de andere eigenaren van het pand) en een taxatierapport.

Hoge ambities belangrijk voor realiseren verandering

De liquiditeit en solvabiliteit eind 2015 vertonen geen zorgelijke ontwikkelingen. Meest opvallende ontwikkeling in de balans betreft de forse toename van de voorraad. Dit is het gevolg van de succesvolle plaatsing van relatief veel televisieprogramma’s voor 2016. De financiering van deze voorraadstijging is gerealiseerd binnen de bestaande faciliteiten. De liquiditeit inclusief voorraadpositie is verbeterd ten opzichte van 2014. De liquiditeit exclusief voorraadpositie daalt met 15%. Omdat een groot deel van de voorraad in de eerste helft van 2016 leidt tot inkomsten is de verwachting dat ook de liquiditeit exclusief voorraad snel zal verbeteren. De solvabiliteit is licht gedaald als gevolg van het effect van de negatieve exploitatie op het eigen vermogen.

Personeel en organisatie
De personele bezetting ultimo 2015 is gering gedaald ten opzichte van 2014, wat ook geldt voor de gemiddelde bezetting. De gemiddelde bezetting bedraagt 387 fte in 2015 in vergelijk met 402 fte in 2014 inclusief Vereniging en Uitgeverij. De daling is het gevolg van bovengenoemde bezuinigingen. In 2015 is het functiehuis vernieuwd en is een medewerkersbelevingsonderzoek gehouden. Het onderzoek is door een externe partij gehouden en de uitkomsten zijn vergeleken met andere bedrijven in Nederland met meer dan 100 medewerkers. De directie is enthousiast dat de medewerkersbeleving boven het landelijk gemiddelde ligt maar vooral ook dat, zo kort na de fusiedatum, de loyaliteit met de organisatie 10% hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. De uitkomsten van het onderzoek bieden bovendien concrete handvatten voor verdere verbeteringen.

Bedrijfsvoeringsverklaring besturend orgaan
AVROTROS heeft de organisatie en bedrijfsvoering ingericht conform de Richtlijn Goed Bestuur en Integriteit. Jaarlijks worden de diverse registers geactualiseerd. Hierbij is ons niet gebleken dat gedurende het verslagjaar de bedrijfsvoering tekort is geschoten.

Onder bedrijfsvoering verstaan wij het zorg dragen voor:

  • Administratieve organisatie en maatregelen van interne controle, inclusief systeem van informatievoorziening ten behoeve van werkprocessen
  • Kwaliteitsborging: kwaliteit van prestaties én werkprocessen
  • Personeel: adequate omvang en samenstelling, personeelsbeleid
  • Naleving richtlijnen en wet- en andere regelgeving
  • Scheiding hoofdtaken enerzijds en neven- en verenigingsactiviteiten anderzijds: scheiding geldstromen en gegevensstromen

AVROTROS heeft echter de ambitie de bedrijfsvoering naar een (nog) hoger niveau te brengen. Daartoe is in 2015 het risicomanagement verder uitgewerkt. Sinds begin 2015 wordt al gerapporteerd over de strategische risico’s en beheersmaatregelen. Eind 2015 is het risicomanagement geïntegreerd in de lijnmanagementactiviteiten en de planning- en controlcylcus. Doel is om voorspelbaar in control te zijn.

Toekomst
AVROTROS zal in 2016 verdergaan met ambities op het gebied van programmering, personeel, positionering van de omroep en op financieel gebied. De snelle ontwikkelingen binnen de media en de publieke omroep maken de noodzaak hiertoe alleen maar groter. Daarnaast zullen we ook in 2016 investeren in innovatie en duurzaamheid. Op het gebied van investeringen, personeelsbezetting of financiering verwachten wij geen significante ontwikkelingen voor 2016. De directie realiseert zich dat ze een bijzondere verantwoordelijkheid heeft om de toegevoegde waarde van AVROTROS te beschermen, omdat de omroep publiek geld ontvangt om zijn taken uit te oefenen.

Hilversum, 8 april 2016

De Statutaire Directie:

Eric van Stade, Algemeen Directeur
Remco van Leen, Directeur Media
Niels van ’t Hooft, Zakelijk Directeur

Download pdf