Balans

31-12-2015 31-12-2014
ACTIVA € x 1.000 € x 1.000
Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen 13.811 19.495
Inventaris en inrichting 966 1.046
Andere vaste bedrijfsmiddelen 3.478 3.992
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar 76 80
18.331 24.613
Financiële vaste activa
Deelnemingen 461 771
Beleggingen 9.437 10.064
9.898 10.835
Vlottende activa
Onderhanden werken en gereed product media aanbod 24.034 14.559
Vorderingen en overlopende activa
Handelsdebiteuren 6.640 6.793
Belastingen en premies sociale verzekeringen 422 2.319
Overige vorderingen 2.487 2.758
Overlopende activa 1.157 1.540
10.706 13.410
Liquide middelen 13.910 13.477
TOTAAL 76.879 76.894
PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve 32.397 32.397
Reserve voor media-aanbod 3.784 1.655
Overige reserves 2
Resultaat boekjaar -1.663 2.129
34.520 36.181
Voorzieningen
Personeelsaanspraken 1.843 2.509
Voorziening groot onderhoud 391 453
2.234 2.962
Langlopende schulden 1.231 1.678
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Schulden aan kredietinstellingen 447 448
Leveranciers 11.950 9.557
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.787 1.800
Pensioenpremie 45 51
Overige schulden 9.084 8.167
Overlopende passiva 15.581 16.050
38.894 36.073
TOTAAL 76.879 76.894