Exploitatierekening

2015 2014
Baten € x 1.000 € x 1.000
Media-aanbod 89.321 97.133
Programma-gebonden eigen bijdrage 3.245 6.525
Opbrengst programmabladen 32.168 33.957
Opbrengst overige nevenactiviteiten 2.309 2.555
Opbrengst verenigingsactiviteiten 3.415 4.058
Som der bedrijfsopbrengsten 130.458 144.228
Lasten
Lonen en salarissen 26.068 26.544
Sociale lasten 6.985 7.724
Afschrijving op materiële vaste activa 3.177 2.432
Bijzondere waardevermindering bedrijfspand 4.587
Directe productiekosten 81.468 93.505
Overige bedrijfslasten 11.239 12.485
Som der bedrijfslasten 133.524 142.690
Bedrijfsresultaat -3.066 1.538
Opbrengst vorderingen die tot de vaste activa behoren 183 149
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen 1.249 438
Rentelasten en soortgelijke kosten -17 -33
Som der financiële baten en lasten 1.415 554
Saldo gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen -1.651 2.092
Belastingen -12 -13
Saldo gewone bedrijfsuitoefening na belastingen -1.663 2.079
Over te dragen reserve voor media-aanbod
Exploitatiesaldo na overdracht -1.663 2.079
FTE gemiddeld 387 402
FTE ultimo 383 405