Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

AVROTROS is zich als semipublieke publieke organisatie zeer bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die verdergaat dan onze programma’s, maar die ook van ons verlangt dat wij inzicht bieden in onze maatschappelijke bijdrage op het gebied van het milieu en op sociaal en economisch gebied.

Bijdrage aan het milieu
Bij het fuseren van de oude organisaties tot AVROTROS is in 2013 bewust gezocht naar hergebruik van een leegstaand pand dat bij voorkeur publiek eigendom was. Dit heeft in 2014 geleid tot het betrekken van het pand dat voorheen werd bezet door de Wereldomroep. Bij de noodzakelijke verbouwing van het pand is heel bewust gestuurd op het beperken van toekomstig energieverbruik en het gebruik van duurzame materialen. In de afgelopen jaren is dit aangevuld met maatregelen om te komen tot beperking van het afval.

Publieke functie leidt tot maatschappelijke verantwoordelijkheid

In 2016 richten we ons op het formuleren van concrete ambities op het gebied van de programmering, de productie en de bedrijfsvoering en gaan we tegelijk verder met het doorvoeren van verbeteringen op al deze gebieden. Daarnaast dragen we actief bij aan het project NPO Groen, waarin de publieke omroepen zich inzetten voor een groener Nederland.

Sociale bijdrage
AVROTROS heeft goed werkgeverschap tot een strategische doelstelling gemaakt. Dit beperkt zich niet alleen tot de cultuur van de organisatie. Arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid, ontwikkeling en opleiding zijn belangrijke aandachtspunten waarbij wordt gestreefd naar continue verbetering.

Duurzaamheid gaat over samenwerken en participatie

In 2015 is op het gebied van veiligheid een risicoinventarisatie en evaluatie gedaan. De uitkomsten zijn positief, maar bevatten nog wel punten die kunnen worden verbeterd. Dat heeft geleid tot aanbevelingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, de werkplek en de fysieke belasting en die worden opgevolgd. Daarnaast heeft AVROTROS de keuze gemaakt om het verzuimbeleid om te vormen tot gezondheidsmanagement. Het gaat niet meer alleen om het voorkomen van verzuim, maar het richt zich op de gezondheid van de medewerkers.

Voor het komende jaar richten wij ons op de verbeterpunten die voortkomen uit de risicoinventarisatie en het gehouden medewerkersbelevingsonderzoek.

Economische bijdrage
De maatschappelijke betrokkenheid van AVROTROS krijgt ook in economisch opzicht gestalte. Dit hebben we in 2015 onder andere gedaan door het delen van onze kennis met maatschappelijke partners (zie ook onder Innovatie). Daarnaast hebben we in 2015 een nieuw treasury-statuut vastgesteld waarin we ons nog meer dan voorheen beperken tot het duurzaam beleggen van onze gelden.